HaberlerGündemTürk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Yönetmeliği değiştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Yönetmeliği değiştirildi

Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanının birlikte yürüttüğü Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Yönetmeliği değiştirildi
Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanının birlikte yürüttüğü Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 351 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan '10-15' ibaresi '20-30' olarak değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin 382. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklendi ve aynı maddenin sonuna şu fıkra eklendi:

“d. Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren doğumdan sonraki iki yıl süre ile bayan personel,
“ı.Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında eşiti) ve daha üst karargâhlar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”

“Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu yönetmelikte belirtilen nöbet hizmetleri dışında nöbetler ihdas edilebilir. İhdas edilecek nöbetlere ilişkin usul ve esaslar ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.”

Aynı Yönetmeliğin 396. maddesinin (a) fıkrasının (11) numaralı alt bendi “11- Vizite sonucu bölüğe gelen erlerden istirahat alanları koğuşta ayrılan bir yerde istirahatlarını sağlamak veya bu iş için birlik içinde ayrılmış bir yer var ise oraya topluca götürüp ayrılmamalarını tembih etmek ve zaman zaman kontrol etmek, vazife alanları eğitime sevk etmek, hastaneye yatan, hastaneye giden veya taburcu olanların isimlerini nöbetçi çavuşuna bildirmektir. Bölüğün bütün hizmetlerinden, nöbetçi çavuşundan sonra birinci derecede sorumludur.” şekilde değiştirildi.

KOĞUŞ NÖBETÇİSİNİN VAZİFESİ

Aynı Yönetmeliğin 397. maddesi başlığı ile birlikte şu şekilde değiştirildi:
“2- Koğuş nöbetçisinin vazifesi:
Madde 397 – Koğuş nöbeti iki saatte bir değişmek üzere koğuşta yatan erler arasında sıra ile tutulur. Bu nöbetten ancak o günkü nöbetçi onbaşısı müstesnadır. Nöbet, koğuşun büyüklüğüne göre bir veya bir kaç er tarafından tutulur.
Koğuş nöbetçisinin vazifeleri şunlardır:
1- Gece koğuştan kimsenin eksilmemesine dikkat etmek, teslim aldığı eşyalardan hiç birinin lüzumsuz koğuş haricine çıkmasına ve girip çıkanların da gerek kendilerine ve gerek başkalarına ait eşyaları götürüp götürmediklerine, vazife ve nöbete giren eratın ne gibi malzeme ve teçhizatla gitmişse avdetlerinde aynı eşyaları kusursuz ve noksansız olarak getirip getirmediklerine dikkat etmek ve noksan zuhurunda keyfiyeti nöbetçi onbaşısına, olmadığı takdirde nöbetçi çavuşuna bildirmek.
2- Soğuk mevsimlerde abdeste gitmek üzere koğuştan çıkacak erlerin giyinmiş ve göğsünü bağrını iliklemiş ve icabında kaputlarını giymiş olmalarına dikkat etmek.
3- Üzerleri açılan erleri örtmek veya örttürmek.
4- Lâmbaların, sobaların tütmesine ve ısıtma vasıtaları sıcaklığının bir kararda olmasına (18:20) dikkat etmek.
5- Bölüğün hususi nöbet yerleri varsa hazırlanmış Bölük Komutanı tarafından tasdik edilmiş sıra defterine göre nöbetçileri kaldırmak.
6 - Alarm veya yangın işaretinde veya verilen bir emir üzerine tekmil bölük er ve erbaşlarını uyandırmak.”

Aynı Yönetmeliğin 398' inci maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 400. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklendi:
“Bölük nöbetçi subaylığı teşkil edilmeyen birliklerde, bölük nöbetçi subayı tarafından icra edilmesi gereken görevler bölük nöbetçi astsubayı tarafından yerine getirilir.”
Aynı Yönetmeliğin 406. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “mıntakasının” ibaresi “mıntıkasının” olarak, aynı fıkranın (9) numaralı bendinde yer alan “alay nöbetçi âmirinden” ibaresi “kışla nöbetçi amirinden” olarak değiştirildi ve aynı maddenin sonuna “Bölük nöbetçi astsubaylığı teşkil edilmeyen birliklerde, bölük nöbetçi astsubayı tarafından icra edilmesi gereken görevler bölük nöbetçi subayı tarafından yerine getirilir.” eklendi.

NÖBETÇİ SUBAYININ VAZİFELERİ

Aynı Yönetmeliğin 407. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“2- Tabur ve tabur seviyesinde olan birliklerde nöbetçi subayının vazifeleri
Madde 407 - Tabur ve tabur seviyesinde olan birliklerde nöbetçi subayının vazifeleri şunlardır:
1- Nöbetçi âmirinden aldığı emirleri nöbetçi subayı vasıtası ile icra eder ve neticeyi âmirine bildirir.
2- Bölük nöbetçi subayının, yazılamadığı takdirde nöbetçi astsubayının vazifelerini tam ve vaktinde yapıp yapmadığını ve bütün hizmetleri gece ve gündüz kontrol eder.
3- Kışla mıntıkasında temizliğini kontrol ve bunun devamını sağlar.
4- Akşam yoklamalarında bizzat hazır bulunarak nöbetçi âmirinden alacağı emirleri bölük nöbetçi subayına, yazılamadığı takdirde nöbetçi astsubayına tebliğ eder.
5- Nöbetçi subayı hizmetlerin kanun ve nizamına göre cereyanından nöbetçi âmirine ve kumandanına karşı sorumludur.
6- Birliğin umumi hizmet cetveline göre bunlara ait boru işaretlerinin vaktinde verilmesini ve hizmetlerin muntazaman cereyanını temin etmek.”

SİLÂHLI KUVVETLER KIT'ALARINDA TUTULACAK NÖBETLER

Aynı Yönetmeliğin 412. maddesi başlığı ile birlikte şöyle değiştirildi:
“Silâhlı Kuvvetler kıt'alarında tutulacak nöbetler
A) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında:
Madde 412 - Bölükte ve bölük seviyesinde olan birliklerde:
a. Koğuş nöbetçisi; Koğuşta yatan erler arasında sıra ile tutulur.
b. Bölük nöbetçi onbaşılığı; bölükte mevcut onbaşılar veya liyakatli erler arasında tutulur.
c. Bölük nöbetçi çavuşluğu; bölükte mevcut uzman çavuş, çavuş veya liyakatli onbaşılar arasında tutulur. Bölüklerin erbaş ve er mevcuduna bağlı olarak iki bölüğün nöbetçi çavuşluğu görevi birleştirilebilir.
ç. Bölük nöbetçi subay/astsubaylığı; bölükte mevcut subay, astsubay ve uzman jandarmalar arasında tutulur. Subay ve astsubay mevcudu ile bölüklerin erbaş ve er mevcutları dikkate alınarak nöbet hizmetleri kışla veya birlik komutanı tarafından bölükler birleştirilerek düzenlenir. Birlik mevcutları dikkate alınarak bölük nöbetçi astsubaylığı görevi ile bölük nöbetçi subaylığı görevi birleştirilebilir. Bağımsız/müfrez bölüklerde bölük komutanı hariç diğer subaylar da bu nöbete dâhil edilir.
d. Yönetmelikte yer alan veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen nöbetler haricinde, ihtiyaç duyulan nöbetlerle ilgili diğer hususlar kışla veya birlik komutanı tarafından düzenlenir.”
Aynı Yönetmeliğin 413. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 414 üncü maddesi,
“Madde 414 - Kışlalarda nöbet hizmetleri:
a. Kışla nöbetçi amiri; kışlada mevcut binbaşı ve yarbaylar arasında sıra ile tutulur. Lüzumunda yüzbaşılardan yeteri kadarı bu nöbete dâhil edilir.
b. Tabur nöbetçi subayı; Tabur ve tabur seviyesindeki birliklerde mevcut asteğmen, teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılar arasında tutulur. Lüzumunda kışla komutanı tarafından astsubaylardan yeteri kadarı bu nöbete dâhil edilebilir. Kışlada tabur seviyesinde sadece bir birlik bulunması durumunda tabur nöbetçi subayı aynı zamanda kışla nöbetçi amiridir.
c. İhtiyaç duyulan diğer nöbetlerle ilgili hususlar kışla komutanı tarafından düzenlenir.” şeklinde değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin 415. ve 416. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.
Aynı Yönetmeliğin 630. maddesi “Madde 630 -Nöbetçinin nöbet yerindeki hareket tarzları, nöbeti tefrik eden kışla/birlik komutanı tarafından talimatla belirlenir. Nöbetçi sorumluluk bölgesini sürekli gözetler, dinler ve bir olay vukuunda nöbetçi heyetini ve hazır kıtayı mevcut muhabere iletişim vasıtalarıyla derhal bilgilendirir.” şeklinde değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin 644. maddesi de “Madde 644 - Hazır kıtanın kuvveti ihtiyaca göre belirlenir. Bu kıtanın kuvveti en az üç kişiden birliğin tamamına kadar olabilir. Komutanı görevlendirilen birliğin büyüklüğüne bağlı olarak subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olabilir.” diye değiştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-İran-Afganistan Üçlü Toplantısı başladıTürkiye-İran-Afganistan Üçlü Toplantısı başladıKovancılar Merkez Camii'nin temeline ilk kazma vurulduKovancılar Merkez Camii'nin temeline ilk kazma vurulduYola çıkan kız çocuğunu araçların altında kalmaktan şehir içi şoförü kurtardıYola çıkan kız çocuğunu araçların altında kalmaktan şehir içi şoförü kurtardıMardin OSB çalışanlarına Covid-19 aşısı vurulduMardin OSB çalışanlarına Covid-19 aşısı vurulduŞehadetinin 31'inci yıldönümünde Şehid Hasan TekinŞehadetinin 31'inci yıldönümünde Şehid Hasan Tekin
SIRADAKİ HABER