HaberlerEkonomiSigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünün aktif toplamı 64,3 milyar lira

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünün aktif toplamı 64,3 milyar lira

Türkiye’de 2013 yılı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan ‘Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor’ yayımlandı. Buna göre şirketler, tanzim edilen poliçeler ve alınan primler karşılığında yıl içinde sigortalılara toplam 62,8 trilyon TL teminat sağladı. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü aktif toplamı 2013 yılında yüzde 22 oranında yükselerek 64,3 milyar TL’ye ulaştı.

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünün aktif toplamı 64,3 milyar lira
Türkiye’de 2013 yılı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan ‘Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor’ yayımlandı. Buna göre şirketler, tanzim edilen poliçeler ve alınan primler karşılığında yıl içinde sigortalılara toplam 62,8 trilyon TL teminat sağladı. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü aktif toplamı 2013 yılında yüzde 22 oranında yükselerek 64,3 milyar TL’ye ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı tarafından kamuoyuna sunulan çalışmaya göre 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 36’sı hayat dışı, 18’i hayat ve emeklilik, 6’sı hayat ve biri reasürans alanında olmak üzere toplam 61 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor.

Sigortacılık sektörü 2013 yılında önemli bir gelişme gösterdiği ve yüksek oranda reel büyüme kaydettiğine işaret edilen raporda, yıl içinde toplam 24,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren sektör, bir önceki yıla göre yüzde 21,8 oranında nominal ve 1998 yılı sabit fiyatlarıyla yüzde 15 oranında reel olarak büyüdü. Sektörde hayat dışı prim üretimi yüzde 14,5 reel büyüme kaydederek son yıllardaki yükseliş trendini korurken, hayat sigortası prim üretimi de reel olarak yüzde 18,1 oranında arttı. Toplam prim üretiminin 20,8 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigortalarda, 3,4 milyar TL’lik kısmı ise hayat sigortalarında gerçekleştirildi. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 86 iken hayat dalının payı yüzde 14 düzeyindedir. Ülkemizde hayat dışı sigortaların geleneksel olarak devam eden toplam prim üretimindeki ağırlığı 2013 yılında da değişmedi.

Yıl içinde sektörde 15,4 milyon adedi hayat ve 51,6 milyon adedi hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere toplam 67 milyon adet poliçe/sertifika tanzim edildi. Poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 8,64, hayat dalında ise yüzde 21,93 oranında arttı. Poliçe/sertifika sayısındaki artış sektörün reel anlamda büyüdüğünün bir başka göstergesi.

Sigortacılık sektörü gelişmekte olan piyasalarda genelde GSYH’ye paralel bir gelişme sergiliyor. Buna karşılık gelir esnekliği yüksek olduğundan ülkelerde kişi başına gelir arttıkça gelirden sigortaya ayrılan pay yükselmekte ve sonuçta toplam prim üretimi ekonomideki büyümeden daha yüksek oranda artmakta, buna karşılık gelir azaldıkça da sektör ekonomiden daha hızlı küçülüyor.
Rapora göre; sektör Türkiye’de de benzer bir gelişme sergiliyor. 2013 yılında GSYH reel olarak yüzde 4 oranında arttı. Ekonomideki büyümenin yansıması olarak sektörde toplam prim üretimi yüzde 15 oranında arttı ve sonuçta toplam prim üretiminin GSYH’ye oranı yüzde 1,4’ten yüzde 1,55’e yükseldi. Şirketler, tanzim edilen poliçeler ve alınan primler karşılığında yıl içinde sigortalılara toplam 62,8 trilyon TL teminat sağladı.

Toplam teminat tutarı 2012 yılına göre yüzde 26,36 oranında yükseldi, GSYH’nin 40 katını aştı. Bu rakamlar, sigortacılık sektörünün ülkemiz ekonomisi ve sürdürülebilir bir büyüme için önemini ortaya koydu.
Üstlenilen teminatlar karşılığında yıl içinde şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere net olarak toplam 11,8 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Tazminat ödemelerinin 9,8 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigortalarda, 2 milyar TL’lik kısmı ise hayat sigortasında yapıldı. Şirketlerin, tazminata konu riskin gerçekleşmesinde kusuru bulunan kişilerden geri tahsil edilen tutarları (sorumluluk sigortalarında teminat veren sigorta şirketleri dahil) ödenen tazminat hesabında negatif bakiye ile takip ettikleri dikkate alındığında ve sovtaj gelirleri ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarının 13,2 milyar TL’ye ulaştığı görüldü.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Türkiye’de 2003 yılının ikinci yarısında uygulamaya başlanan bireysel emeklilik sistemi de sigortacılık sektöründe olduğu gibi çift haneli büyüme trendini devam ettiriyor. 31.12.2013 tarihi itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı 4,2 milyon kişiye, akdedilen sözleşme sayısı da 4,7 milyon adede yaklaştı. Bu rakamlar, 2013 yılında katılımcı sayısının yüzde 33, sözleşme sayısının ise yüzde 34 oranında artmış olduğunu gösterdi.
Yılsonu itibariyle yürürlükte bulunan bireysel emeklilik sözleşmeleri için 2013 yılı başından itibaren uygulanan devlet katkısı (1,3 milyar TL) ile birlikte toplam 23 milyar TL katkı payı ödenmiş ve katılımcılara ait fonların değeri 26,3 milyar TL’ye ulaştı. Açıklanan bu tutarlara, sistemden ayrılan katılımcılar tarafından ödenen katkı payları ile anılan kişilere geri ödenen fon tutarları dahil edildi. 2013 yılında katılımcılara ait birikimler ile devlet katkısı tutarı dahil ödenen katkı payındaki artış sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 42 oldu.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu deprem sigortasında da 2013 yılında olumlu neticeler elde edildi. Yılsonu itibariyle sigortalı konut sayısı 6 milyon adet, sigortalılık oranı ise yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından zorunlu deprem sigortası yaptıran bina sahiplerine 429 milyar TL teminat verildi. Buna karşılık, yıl içinde 7,2 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Ayrıca, kuruluşundan 2013 yılı sonuna kadar DASK tarafından ödenen tazminatın toplam tutarı 150,4 milyon TL’ye, sistemde biriken fon tutarı ise 2,5 milyar TL’ye ulaştı.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

2013 yılı devlet destekli tarım sigortaları açısından da başarılı bir yıl oldu. Sistemde, düzenlenen poliçe sayısı 2013 yılında yüzde 20 oranında artış göstererek 891 bin 876 adede yükseldi, tanzim edilen poliçeler karşılığında sigortalılardan 527 milyon TL prim alınmış ve aynı tutarda devlet tarafından da prim katkısı sağlandı. Buna karşılık, yıl içinde sigortalılara toplam 411 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ, KÂRLILIK VE İSTİHDAM

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü aktif toplamı 2013 yılında yüzde 22 oranında yükselerek 64,3 milyar TL’ye ulaştı. Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin aktif toplamları içinde hayat sigortalıları ile bireysel emeklilik katılımcılarına ait fon tutarı 31.12.2013 tarihi itibariyle 28,8 milyar TL oldu.
Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin ülke ekonomilerine katkı sağladığı alanlardan biri de istihdam oldu. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinde toplam 18 bin 511 personel çalışıyor. Sektörde faaliyet gösteren 15.494 adet sigorta acentesi (gerçek / tüzel kişi) ve 26 bin 639 adet bireysel emeklilik aracısı bulunuyor. Yılsonu itibariyle 1.379 adet sigorta eksperi, 111 adet broker (gerçek / tüzel kişi) ile 42 adet aktüerin (sözleşmeli / kadrolu) de görev yapmakta olduğu dikkate alındığında, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin 80 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığı anlaşılıyor.
Sektör konsolide olarak değerlendirildiğinde 2013 yılını teknik kar ile kapattı. 2009 yılında 240 milyon TL olan sektör teknik karlılığı, 2010 yılından itibaren azalmaya başlamış ve 2012 yılında 203 milyon TL teknik zarara dönüştü.Alınan önlemlerin sonucu olarak 2013 yılında teknik karlılık ortaya çıktı.Yılsonunda şirketler 1,143 milyon TL teknik kar açıkladı. Ancak, sektörde faaliyet gösteren toplam 61 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinden 26 adedi (16 hayat dışı, 3 hayat ve 7 hayat / emeklilik şirketi) 2013 yılını zararla kapattı.
Sektörün konsolide bilanço kârı da teknik kârlılığa benzer bir gelişme gösterdi. Sektörün 2009 yılında 543 milyon TL olan konsolide bilanço kârı, 2010 yılında 179 milyon TL’ye gerilemiş, 2011 yılında küçük bir artış ile 184 milyon TL’ye yükseldi. Sektör 2012 yılını 123 milyon TL bilanço zararı ile tamamlamış iken, 2013 yılında 1.252 milyon TL bilanço kârı elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi: Gelirde adalet için seyyanen zam yapılmalıEğitim-Bir-Sen Van Şubesi: Gelirde adalet için seyyanen zam yapılmalıMemur ve emekliler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdaMemur ve emekliler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdaÜst üste gelen zamlar vatandaşları mağdur ediyorÜst üste gelen zamlar vatandaşları mağdur ediyorVAN TSO: Kapıköy Sınır Kapısı acilen açılmalıVAN TSO: Kapıköy Sınır Kapısı acilen açılmalıDr. Fatih Erbakan yaşanan zamları İLKHA'ya değerlendirdiDr. Fatih Erbakan yaşanan zamları İLKHA'ya değerlendirdi
SIRADAKİ HABER