\\\\"\\\\"
Güncel:
Mahalli İdareler Seçiminde Aday Olacak Memurlar Ne Yapacak Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Seçimlerde aday olmak için istifa etmesi gereken kamu görevlileri

**Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar

**Subay ve Astsubaylar

**Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

**Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

**Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri,

**Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi kapsamında görev yapanlar dahil)

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar

mahalli idareler genel seçimlerinin başlangıcından bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadırlar.

Seçim tarihi

Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 ocak günü seçim sürecinin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü ise oy verme günüdür.

Buna göre, 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine ilişkin süreç 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve 30 Mart 2014 Pazar günü de seçim ilemi gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılmak için yapılması gerekenler

Seçimlere katılmak isteyen kamu görevlileri, en geç 02 Aralık 2013 Pazartesi günü saat: 17.00"ye kadar görevlerinden ayrılma isteklerini içeren dilekçeyi resmi kayıtla en yakın amirine iletmek zorundadırlar.

Görevden ayrılma başvurusu yapan kamu görevlisine, dilekçenin alındığına dair bir belge verilir. Dilekçenin kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine tebliğ olunur.

Görevinden ayrılma hakkına sahip olan memurun ayrılma isteği kurumu tarafından reddedilemez.

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar.

Görevden ayrılış için dilekçe örneği

Seçimlere katılmak için verilecek dilekçelerde farklı ifadelere yer verilmesi mümkün ise de, bu ifadeler arasında yapılacak seçime ve seçim nedeniyle görevden ayrılma isteğine ilişkin bir ifadenin yer alması gerekecektir. Buna göre, dilekçe örneği aşağıda belirtildiği şekilde de olabilir.

 

"... BAKANLIĞINA/MÜSTEŞARLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

 

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Adres

02/12/2013

İmza

Ad Soyadı

Seçime katılmak için istifa eden memurun hakları

Seçimde aday olabilmek için görevinden ayrılan memurlar, ayrılma tarihinden itibaren memuriyet nedeniyle yararlandıkları haklardan yararlanamayacaklardır.

Bu memurların aday olamaması ya da aday olup da seçimi kazanamaması üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine aylık ile mali ve sosyal haklar kapsamındaki hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecektir.

Öte yandan, seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak edilen istifa, 2 defadan fazla istifa etmiş olanların memuriyete dönemeyeceği kuralının uygulanmasında hesaba katılmayacaktır.

Aday gösterilmeyen ya da seçimi kaybedenlerin göreve dönmesi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” denilmiştir.

Buna göre, seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olan kamu görevlilerinin (yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç), adaylık veya seçim sonuçlarına göre yeniden göreve dönmeleri mümkündür.

Öte yandan, aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybettikleri için göreve dönecek olanların, kurumlarına müracaatları ve atanmaları için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı düşünülmektedir.

Ayrıca, idari yargı yerleri tarafından konuya ilişkin verilmiş kararlarda, seçimlere katılmak üzere istifa eden ancak aday listelerinde yer alamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine dönmelerinin mümkün olacağına hükmedilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu da, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağını belirtmiştir.

298 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü ve konuya ilişkin verilen yargı Kararları ile Yüksek Seçim Kurulunun konuya bakışı birlikte göz önünde bulundurulduğunda, seçimler nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlilerinin, aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybetmeleri durumunda; göreve başlamak için kurumlarına müracaat etmeleri için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı, ancak göreve dönmek için kurumlarına başvuruda bulunabilecekleri son tarihin ise Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir aylık süreyi aşamayacağı değerlendirilmektedir.

Göreve dönüş için dilekçe örneği

"... BAKANLIĞINA/MÜSTEŞARLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

 

30 Mart 2014 tarihinde yapılan/yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için, ayrıldığım göreve, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi hükmüne istinaden dönmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Adres

.../.../2014

İmza

Ad Soyad

Göreve dönüşte belge ibrazı

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge isteneceği konusunda mevzuatta herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu nedenle, kişinin istifasında olduğu gibi göreve başlamasında da beyanının yeterli görülmesi gerekeceği değerlendirilmekle birlikte, bazı kurumlar tarafından ilgililerden konuya ilişkin belge istedikleri de görülebilmektedir.

Eski görevlerine atanmaları zorunlu mu?

İstisnai haller haricinde, ilgililerin eski görevlerine atanmaları gerekecektir.

İlgili yasal düzenleme, seçim için görevlerinden ayrılanların “eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve” dönmelerine imkan tanıdığından, ilgililerin eski görevlerine atanmalarına herhangi bir engelin bulunmaması durumunda eski görevlerine atanmalarının gerekeceği, bunun mümkün olamaması (kadroya hizmet gerekleri ve kamu yararı bakımından zorunlu olarak daha önce atama yapılmış olması gibi) durumunda ise kazanılmış hak aylık derecelerine eşit bir göreve atanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Şahsa bağlı kadrolarda olanlar

Herhangi bir sebeple boşalması halinde iptal edilmesi öngörülmüş olan şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların seçim nedeniyle istifa etmiş olmaları halinde, eski kadrolarına geri dönemeyecekleri ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanmaları gerekeceği düşünülmektedir.

Kaynak: Memurunyeri

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Amerikalılara evlatlık verilen kızının fotoğrafını...
Handan hanım Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra Esra Erol'da buldu.

Haberi Oku